ALGEMENE VOORWAARDEN MISSION2MATCH

artikel 1. Algemeen

1. Mission2Match te Biddinghuizen verleent diensten op het gebied van interim-management, werving en selectie, executive search, assessments en coaching, , dit alles in de ruimste zin des woords. Op zijn dienstverlening zijn de hiernavolgende algemene voorwaarden van toepassing. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en uitgebrachte offertes van Mission2Match hierna te noemen opdrachtnemer. Voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan door opdrachtnemer derden dienen te worden betrokken.

3.De algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor alle medewerkers van Opdrachtnemer.

4.De toepasselijkheid van eventuele inkoop¬ of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5.Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Gebruiker en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

6.Als onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

7.Mocht zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

8.Als Opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

9. Indien Opdrachtgever namens of voor de Opdrachtgever diensten verleent aan cliënten van Opdrachtgever is de Opdrachtgever gehouden deze algemene voorwaarden onverkort toe te passen in haar overeenkomsten met deze cliënten. Opdrachtgever vrijwaart de Opdrachtnemer voor aanspraken derden welke ontstaan als gevolg van het niet naleven van deze bepaling voor Opdrachtgever.

artikel 2. Offertes en aanbiedingen

1. Alle offertes en aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2. Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

artikel 3. Contractduur; uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

1. De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Opdrachtnemer dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

3. Er zal door gebruiker deze overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

4. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

5. Indien door Opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

6. Levering geschiedt af bedrijf van Opdrachtnemer. De Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is Gebruiker gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop zaken aan de Opdrachtgever ter beschikking staan.

7. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

8. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

9. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

10. Als tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Opdrachtnemer zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

11. Bij wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Opdrachtnemer gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Opdrachtnemer bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Gebruiker op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

12. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Opdrachtnemer een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

13.Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Opdrachtnemer gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Opdrachtnemer daardoor direct of indirect ontstaan.

14. Een vast honorarium of vaste prijs zal overeengekomen worden tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, dan is Opdrachtnemer niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

15. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Opdrachtnemer alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren; indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Opdrachtnemer rustende verplichting ingevolge de wet; indien bedongen is dat de aflevering van diensten langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden.

16. Opdrachtnemer is bevoegd ten hoogste eenmaal per jaar de tarieven en prijzen die zijn overeengekomen en in rekening worden gebracht aan te passen op basis van de ontwikkeling van het indexcijfer CAO lonen voor zakelijke dienstverlening zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (SBI code 93, code 70-74 zakelijke dienstverlening).

17. Administratiekosten, reis- en verblijfskosten, andere kosten die verband houden met de uitvoering van de opdracht worden doorberekend aan Opdrachtgever, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

artikel 4. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Opdrachtnemer kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

2. Voorts is Opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. Als Opdrachtnemer tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

5. De ontbinding aan de Opdrachtgever is toerekenbaar, dan is Opdrachtnemer gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

6. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtnemer, zal Opdrachtnemer in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Opdrachtnemen extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.

8. Bij liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Opdrachtnemer vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

9. Indien de Opdrachtgever een geplaatste dienst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

artikel 5. Overmacht

1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Opdrachtnemer of van derden daaronder begrepen. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen.

3. Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4. Voor zover gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

artikel 6. Betaling en incassokosten

1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Opdrachtnemer aangegeven. Opdrachtnemer is gerechtigd om periodiek te factureren.

2. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

3. Opdrachtnemer heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

4. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Opdrachtnemer verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

5. Indien de Opdrachtgever in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. Het verzuim van de Opdrachtgever die een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (particuliere opdrachtgever), treedt in nadat hij is aangemaand tot betaling binnen veertien dagen na de dag van aanmaning en betaling uitblijft. In de aanmaning wordt eveneens aangegeven wat de gevolgen van het uitblijven van betaling zijn. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Opdrachtnemer echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren en de Opdrachtgever geen natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (zakelijke opdrachtgever), komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

artikel 7. Geheimhouding

1.Partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle bedrijfsgegevens alsmede van alle andere gegevens waarvan men het vertrouwelijke karakter kende. Opdrachtnemer zal de nodige voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van Opdrachtgever.

2.Opdrachtgever zal zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer aan derden geen mededelingen doen over de aanpak, werkwijze, methodieken en rapportages van Opdrachtnemer. Voor zover derden betrokken worden bij de uitvoering van een Opdracht verplichten partijen zich met deze derden een eensluidende geheimhoudingsbepaling schriftelijk overeen te komen.

3.Opdrachtnemer en Opdrachtgever staan in voor nakoming van deze verplichting tot geheimhouding door de eigen medewerkers. Indien gewenst dat er een bijzondere geheimhoudingsverklaring wordt opgesteld werken partijen hieraan mee.

4.Slechts na toestemming van de Opdrachtgever is Opdrachtnemer gerechtigs in haar pers- en publiciteitsuitingen de naam van Opdrachtgever te vermelden evenals een algemene beschrijving van de opdracht.

5.Documenten, informatiedragers of bedrijfsmiddelen die een partij van de andere partij ontvangt blijven het eigendom van die partij en worden na afloop van de opdracht geretourneerd aan de oorspronkelijke eigenaar of worden op diens verzoek vernietigd.

artikel 8. Intellectueel eigendom

1.Alle rechten van intellectueel eigendom op alle ingevolge de uitvoering van de opdracht ontwikkelde of ter beschikking gestelde offertes, ontwerpen, analyses, methodieken, rapporten als al het voorbereidende materiaal berusten uitsluitend bij Opdrachtnemer.

2.Opdrachtgever heeft het om de resultaten van de werkzaamheden die door Opdrachtnemer worden verricht binnen de eigen organisatie te gebruiken als voor de verrichtte werkzaamheden de afgesproken vergoeding is voldaan.

3.Het door in het kader van de overeenkomst Opdrachtnemer geleverde blijft eigendom van Opdrachtnemer totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

4. Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Opdrachtnemer heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht

artikel 9. wijziging van de opdracht

1.Opdrachtgever is slechts gerechtigd de inhoud en de omvang van de opdracht te wijzigen in overleg met Opdrachtnemer.

2.Indien de wijziging van de opdracht leidt tot meerwerk zal Opdrachtnemer naar beste vermogen een begroting van de meerkosten verstrekken. Opdrachtgever beslist tijdig over de voorgelegde meerkosten in ieder geval voordat de wijziging van de opdracht wordt geëffectueerd. Mocht wijziging van de opdracht een aanpassing van de tijdsplanning beteken dan stem Opdrachtgever hiermee in.

artikel 10. Werving en selectie en executive search

De volgende bepalingen (1 tot en met 10) zijn alleen van toepassing op overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en opdrachtgevers betreffende de opdracht tot het werven, selecteren dan wel executive search, dit alles in de ruimste zin des woords. Bij strijdigheid tussen de bepalingen uit het algemene deel van deze voorwaarden met deze bijzondere voorwaarden prevaleren de bijzondere voorwaarden.

1. Elke kandidaat heeft gelijke kansen bij werving- en selectiewerkzaamheden en/of executive searchwerkzaamheden ongeacht leeftijd, sekse, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens of geloofsovertuiging, politieke keuze, ras, etnische afkomst of nationaliteit, één en ander onverlet de objectieve en reële functie-eisen en mits deze ten principale voldoet aan de opdracht.

2. Opdrachtnemer zal in de offerte of de overeenkomst tot opdracht in elk geval de volgende afspraken met de opdrachtgever vastleggen:
a te volgen werkwijze;
b honoraria, onkosten en betalingswijze;
c tijdsplanning;
d afspraak over honorarium bij tussentijds afbreken van de procedure op verzoek van de opdrachtgever;
e exclusiviteit.

3. Indien de opdrachtgever de opdracht ter behandeling van een vacature aan Opdrachtnemer geeft, kan dit slechts op basis van exclusiviteit: Mission2Match is het enige bureau dat opdracht heeft om aan de invulling van de desbetreffende vacature te werken. Kandidaten die via de opdrachtgever of uit andere bronnen komen, neemt het bureau mee in de procedure.

4. Door de aanvaarding van een werving- en selectieopdracht neemt Opdrachtnemer een resultaatverplichting op zich wanneer een opdrachtgever gebruik maakt van de garantieregeling bij het Premiumpakket en bij de aanvaarding van een executive search-opdracht neemt Opdrachtnemer een inspanningsverplichting op zich.

5. Opdrachtnemer zal in het kader van een werving- en selectieopdracht dan wel executive search-opdracht de betreffende vacature ten behoeve van de opdrachtgever in de vorm van een functiebeschrijving dan wel profielschets schriftelijk vastleggen, waarbij in elk geval de inhoud van de functie, het profiel van de kandidaat, de arbeidsorganisatie en de criteria aan de hand waarvan de kandidaat beoordeeld wordt, aan de orde dienen te komen. Substantiële aanpassing van het zoek- of functieprofiel door de opdrachtgever gedurende de werving- en selectieprocedure en/of executive search-procedure geeft Opdrachtnemer de bevoegdheid de lopende procedure te beëindigen met recht op het overgekomen eindhonorarium. Opdrachtnemer kan dan offerte doen voor een nieuwe procedure.

6. In de wervingsadvertenties dient opdrachtnemer duidelijk te maken dat er sprake is van een specifieke vacature, tenzij ter zake uitdrukkelijk anders is vermeld. Wervingsadvertenties worden in de huisstijl van Opdrachtnemer geplaatst.

7. Opdrachtnemer zal ervoor zorgdragen dat door alle betrokken partijen uiterste discretie in acht wordt genomen ten opzichte van geïnteresseerden en kandidaten. Persoonlijke gegevens van een kandidaat dienen in beperkte kring behandeld te worden. Het verstrekken van persoonsgegevens anders dan in het kader van een opdracht is niet toegestaan.

8. Opdrachtnemer zal de kandidaat voldoende en juiste informatie verstrekken over de vacature, de procedure, de arbeidsorganisatie en de redenen van een eventuele afwijzing. De aan kandidaten gevraagde informatie moet zinvol zijn en verband houden met de uit te oefenen functie.

9. Opdrachtnemer zal persoonsgegevens slechts met medeweten van de betrokkene bewaren en deze slechts in het kader van een opdracht aan derden ter beschikking stellen na verkregen schriftelijke toestemming van de betrokkene. Opdrachtnemer is gehouden tot naleving van de Wet Persoonsregistraties en dient erop toe te zien dat zowel de opdrachtgever als de kandidaat op strikt vertrouwelijke wijze om zullen gaan met de betrokken informatie.

10. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de uiteindelijke keuze van een kandidaat; Opdrachtnemer sluit elke aansprakelijkheid uit voor de gevolgen van het handelen of nalaten - daaronder begrepen gevolgschade - van kandidaten die mede als gevolg van de opdrachtuitvoering bij de opdrachtgever in dienst zijn getreden.

artikel 11. Assessments

De volgende bepalingen (1 tot en met 7) zijn alleen van toepassing op overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgevers betreffende de opdracht tot assessment, dit alles in de ruimste zin des woords. Bij strijdigheid tussen de bepalingen uit het algemene deel prevaleren de bijzondere voorwaarden.

1. Opdrachtnemer zal ervoor zorgdragen dat een assessment tenminste bestaat uit: a Intelligentietests en persoonlijkheidsvragen op verzoek van Opdrachtgever kan dit uitgebreid worden met praktijksimulaties.
b tenminste één online- interview;
c Een gekwalificeerde assessor;

2. Opdrachtnemer zal ervoor zorgdragen dat door alle betrokken partijen uiterste discretie in acht wordt genomen ten opzichte van de betrokkene.

3. Opdrachtnemer zal persoonsgegevens, rapportages daaronder begrepen, slechts in het kader van een opdracht aan derden ter beschikking stellen na verkregen toestemming van de betrokkene.

4 Indien opdrachtgever een vooraf overeengekomen dienst tot assessment niet wenst af te nemen, dan dient opdrachtgever Opdrachtnemer hiervan schriftelijk in kennis te stellen.

5 Voor alle assessments geldt:
a Indien opdrachtgever een maand voorafgaand aan de uitvoeringsdatum Opdrachtnemer bericht dat een assessment niet wordt afgenomen, is geen vergoeding verschuldigd.
b Indien opdrachtgever later dan een maand en eerder dan twee weken voorafgaand aan de uitvoeringsdatum Opdrachtnemer bericht dat een assessment niet wordt afgenomen, wordt 30 procent van het overeengekomen tarief voor het assessment in rekening gebracht.
c. Indien opdrachtgever binnen twee weken voorafgaand aan de uitvoeringsdatum Opdrachtnemer bericht dat een assessment niet wordt afgenomen, dan wordt 60 procent van het overeengekomen tarief voor het assessment in rekening gebracht.
d. Indien opdrachtgever binnen een week voorafgaand aan de uitvoeringsdatum Opdrachtnemer bericht dat een dienst niet wordt afgenomen, dan wordt 100 procent van het overeengekomen tarief voor het assessment in rekening gebracht.

artikel 12. Interim Professionals

1. Opdrachtnemer bemiddelt tussen opdrachtgever en interim professionals. Deze bemiddeling bestaat uit een platform waarbij Opdrachtgever en Interim Professional rechtstreeks met elkaar in contact kunnen komen zonder tussenkomst van derden. Opdrachtnemer stelt voor de bemiddeling louter het platform ter beschikking.

2. De interim Professional betaalt na een proefperiode een maandelijks abonnement om gebruik te kunnen maken van het platform en de faciliteiten. De Interim Professional kan met inachtneming van een opzegtermijn van een maand het abonnement ten alle tijden opzeggen.

3. De Interim Professional zorgt dat zijn ingevulde gegevens op het platform naar waarheid zijn ingevuld.

4. De interim Professional zorgt ervoor dat hij zijn beschikbaarheid voor interim opdrachten tijdig aanpast op het platform.

5. De Opdrachtgever en Interim Professional maken zelf afspraken over de interim opdracht en het uurtarief. Opdrachtnemer is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inzet en de kwaliteit van de Interim Professional.

6. De bepalingen 6 t/m 11 zijn alleen van toepassing als er gebruik wordt gemaakt van de Medium Matching Service van Opdrachtnemer.

7. Bij Medium Matching Service worden Interim Professionals en Opdrachtgevers vindt er wel een persoonlijke bemiddeling (matching) plaats door Opdrachtnemer. Hierbij zal opdrachtnemer de opdracht formuleren en afstemmen met Interim Professionals die voor de uitvoer van de opdracht een match zijn. Opdrachtnemer heeft kennis genomen van het eerdere werk van de Interim Professional en een matchgesprek gevoerd. Als de Interim Professionals akkoord heeft gegeven per mail, dan wordt zijn CV door Opdrachtnemer verstrekt aan Opdrachtgever.

8. Opdrachtnemer stuurt voor de bemiddeling aan Opdrachtgever een eenmalige factuur excl. BTW en eventuele reiskosten. Het opstellen van het eventuele contract ligt bij de Interim Professional.

9. Opdrachtgever en Interim Professional maken zelf afspraken over de uitvoer van de opdracht, de duur en het uurtarief.

10. Opdrachtnemer, Opdrachtgever en Interim Professional hebben gedurende de opdracht 2 online evaluatiemomenten.

11. Opdrachtnemer kan op geen enkel gebied aansprakelijk worden gesteld over de kwaliteit en eventuele schade veroorzaakt door de Interim Professional.

artikel 13. Verplichtingen

1. Opdrachtnemer zal naar beste vermogen zich inspannen om de opdracht met zorg uit te voeren. Waarbij zoveel mogelijk wordt gewerkt overeenkomstig de met Opdrachtgever vastgestelde afspraken en procedures. Er wordt gestreefd naar het bereiken van de beoogde resultaten van de opdrachten. Deze worden derhalve niet gegarandeerd.

2. Mocht gedurende de uitvoering van de opdracht blijken dat omstandigheden een behoorlijke uitvoering (dreigen te) belemmeren, dan wel dat bij een van de partijen er gerede twijfel rijst aan de redelijkheid te verwachten kwalitatieve resultaten binnen overeengekomen looptijd en honorarium is deze partij verplicht wederpartij hier schriftelijk van in kennis te stellen.

3. Indien het in lid 2. Gestelde van toepassing is zal er overleg plaatsvinden tussen beide partijen. Mocht blijken dat op basis van dit overleg er wijzigingen betekent van de oorspronkelijk overeenkomst dient deze door beide partijen schriftelijk worden bevestigd.

artikel 14. Aansprakelijkheid

1. Er is sprake van een wanprestatie indien Opdrachtgever tekortschiet op een wijze die een goed uitgeruste en zorgvuldig handelend vakgenoot met normale vakkennis had kunnen en moeten vermijden. Opdrachtgever dient Opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te stellen. Opdrachtnemer wordt in de gelegenheid gesteld om de gevolgen van de tekortkoming binnen een redelijk termijn te herstellen.

2. De mogelijke aansprakelijkheid voor de aangetoonde schade door Opdrachtgever door tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht wordt beperkt tot maximaal het bedrag van het honorarium dat Opdrachtnemer voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht van Opdrachtgever heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere looptijd hebben dan drie maanden geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het bedrag van het honorarium dat Opdrachtgever de laatste drie maanden heeft ontvangen.

3.Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook, die is veroorzaakt doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van de door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/ of onvolledige gegevens.

4. Opdrachtnemer is niet gehouden tot vergoeding van indirecte schade van Opdrachtgever.

5. Indien door uitvoering van de opdracht van opdrachtgever of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Opdrachtnemer aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de Opdrachtnemer afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft met inbegrip van het mogelijk eigen risico dat Opdrachtnemer met die verzekering draagt.

6. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden voor Opdrachtgever verricht.

artikel 15. Beëindiging

1. In geval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de overeenkomst van opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn schriftelijk te beëindigen.

2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de overeenkomst te ontbinden alleen op basis van een overschrijding van vastgestelde tijdsplanning. Noch in geval Opdrachtnemer tekort komt in nakoming van de overeenkomst en Opdrachtnemer geen redelijk termijn is geboden voor herstel.

artikel 16. Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Opdrachtnemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

2. De rechter in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

3. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

artikel 17. Vindplaats en wijziging voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel ….

2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de rechtsbetrekking met Opdrachtnemer.

3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.