Privacy Policy

Privacyverklaring

Mission2Match gevestigd aan de Staverdens Beek 15 te Biddinghuizen, is verwerkingsverantwoordelijke (als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Op wie is deze privacyverklaring van toepassing

Mission2Match verwerkt persoonsgegevens van relaties, opdrachtgevers, (potentiele) kandidaten, leveranciers voor (potentiële) kandidaten en opdrachtnemers voor interim opdrachten en werving & selectie. Ontvangers van onze uitingen (nieuwsbrieven en uitnodigingen voor (online) bijeenkomsten) en bezoekers van onze website.

Persoonsgegevens

Mission2Match verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Uw persoonsgegevens zullen worden verwerkt om:

 • uw inschrijving uit te kunnen voeren en te beheren voor onze website en platform;
 • u aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verschaffen over onze interim- opdrachten en vacatures;
 • uw profiel en/of het curriculum vitae, nadat u daartoe uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven, al dat niet geanonimiseerd te verstrekken aan opdrachtgevers of relaties van Mission2Match;
 • uw geschiktheid te kunnen beoordelen;
 • een bemiddelingsrelatie met u aan te kunnen gaan en te onderhouden door het periodiek sturen van mailingen en nieuwsbrieven. U te informeren over producten en diensten van Mission2Match. U te informeren over zaken die wij in uw belang achten;
 • toepasselijke wet- en regelgeving na te kunnen leven;
 • eventueel een rechtsvordering te kunnen instellen, uitoefenen en/of onderbouwen.

Mission2Match verwerkt slechts persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening. Mogelijk aanvullende gegevens kunnen wij vragen om onze dienstverlening beter te kunnen afstemmen op uw wensen of om te voldoen aan vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • uw NAW gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens. Gegevens ten behoeve van de betaling van uw lidmaatschap;
 • uw geboortegegevens, geslacht en leeftijd;
 • uw curriculum vitae (CV) en informatie over opleiding en werkervaring;
 • gegevens die verband houden met de diensten van Mission2Match, zoals data van afspraken, gespreksverslagen, assessmentresultaten etc.;
 • andere gegevens die van belang kunnen zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid, bijvoorbeeld referenties.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Mission2Match verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens. Onder bijzondere persoonsgegevens valt godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid en gezondheid.

Grondslag van de verwerking

Om uw persoonsgegevens te mogen verwerken, moet deze zijn gebaseerd op een van de grondslagen uit de AVG. In het geval van Mission2Match is dat – afhankelijk van de specifieke persoonsgegevens – op basis van het aangaan en uitvoeren van de overeenkomsten met onze kandidaten, leveranciers en opdrachtgevers, een wettelijke verplichting, een gerechtvaardigd belang of toestemming. Mission2Match vraagt hoe dan ook toestemming voor het langer dan vier weken bewaren van persoonsgegevens van (potentiele) kandidaten voor werving en selectie.

Bewaartermijn

Mission2Match bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en verwerkt. De bewaartermijn die wij in beginsel hanteren is zeven jaar. Hierop kunnen uitzonderingen bestaan op grond van een wettelijke bewaarplicht of wegens een (potentiele) juridische procedure. De persoonsgegevens van (potentiele) kandidaten voor werving en selectie bewaart Mission2Match, mits daarvoor toestemming gegeven is, een jaar. Wij kunnen na afloop van dit jaar opnieuw toestemming vragen om de persoonsgegevens nog een jaar te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Mission2Match verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit noodzakelijk is voor het verwezenlijken van de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Mission2Match blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Verwerken van persoonsgegevens buiten de EU

Mission2Match verwerkt uw gegevens alleen binnen de Europese Unie. De AVG is in alle landen van de Europese Unie van toepassing.

Cookies en vergelijkbare technieken

Mission2Match gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Beveiliging

Mission2Match neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@mission2match.nl.

Uw rechten ten aanzien van persoonsgegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Mission2Match. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@mission2match.nl. Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.